1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Uzņēmums – SIA “Cobergs” (reģ. Nr. LV40003116409, adrese Marijas iela 23-23, Rīga), kura pārvalda “Cobergs Optika” un “Bruno Optika” optikas salonus Latvijā. Uzņēmuma kontaktinformācija norādīta interneta mājas lapā www.cobergs.lv
1.2. Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, izmantoja, izsaka nodomu izmantot vai ir kā savādāk saistīta ar Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.
1.3. Klienta personas dati – tā ir jebkura informācija, kas ir tieši vai netieši saistīta ar Uzņēmuma Klientu.
1.4. Apstrāde – jebkāda ar Personas datiem veicama operācija (ieskaitot datu ievākšanu, glabāšanu, apstrādi, maiņu, pieejas piešķiršanu, pieprasījumu iesniegšanu, nodošanu u.t.t.).
1.5. Citi šajā politikā lietotie jēdzieni ir jāsaprot tā, kā tie aprakstīti Latvijas Republikas personas datu aizsardzības likumā, Vispārējā datu aizsardzības regulā un citos personas datu apstrādi reglamentējošos tiesību aktos.

2. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

2.1 SIA “Cobergs” (tālāk tekstā – Uzņēmums) Klientu personas datu apstrādes kārtības apraksts (tālāk tekstā – Kārtība) reglamentē Uzņēmuma klientu personas datu apstrādes principus, nosaka personas datu kategorijas, personas datu apstrādes tiesisko pamatu, mērķus un līdzekļus, datu subjekta tiesības.
2.2. Uzņēmums nodrošina klientu personas datu konfidencialitāti atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām un atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu, kas paredzēti personas datu aizsardzības no nelikumīgas piekļuves tiem, izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas vai citas nelikumīgas apstrādes, prasībām.
2.3. Personas datu apstrādei Uzņēmums var pieaicināt datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Uzņēmums veic nepieciešamos pasākumus un spēkā esošo tiesību aktu prasības un pieprasa ieviest atbilstošus personas datu aizsardzības pasākumus.
2.4. Uzņēmuma interneta mājas lapas privātuma politika ir norādīta www.cobergs.lv privātuma politikas noteikumu parakstā un publicēta Uzņēmuma interneta mājas lapā www.cobergs.lv

3. KLIENTU PERSONAS DATU KATEGORIJAS

3.1. Personas dati tiek iegūti tieši no Klienta, brīvprātīgi, no Klienta darbībām izmantojot pakalpojumus.
3.2. Galvenās Klientu personas datu, kurus ievāc Uzņēmums, kategorijas, bet ne tikai, ir:
3.2.1. Personas identifikācijas dati, kā – klienta vārds, uzvārds, dzimšanas gads.
3.2.2. Dati sakariem kā – klienta dzīves vietas pilsēta, dzīvesvieta vai ciems, sūtījumu piegādes adrese, tālruņa numurs, epasta adrese.
3.2.3. Speciālo kategoriju personas dati, kā – dati par Klienta redzes parametriem un Klienta izmantoto redzes korekcijas līdzekļu parametriem, kā arī citi dati par Klienta veselību, kas tieši saistīti ar redzes korekcijas noteikšanu.

4. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

4.1. Uzņēmums, apstrādājot Klientu personas datus, vadās pēc šiem principiem:
4.1.1. Klientu personas datus Uzņēmums apstrādā tikai tādā apjomā un tikai šajā Kārtībā noteiktajiem mērķiem.
4.1.2. Klientu personas dati tiek apstrādāti precīzi, apzinīgi un likumīgi, ievērojot tiesību aktu prasības.
4.1.3. Klientu personas dati tiek apstrādāti tā, lai tie būtu precīzi un to izmaiņu gadījumā, tie tiek pastāvīgi atjaunināti.
4.1.4. Klientu personas dati glabājas tādā formā, lai datu subjektu identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk kā tas nepieciešams mērķiem, kuriem šie dati tika savākti un apstrādāti.

5. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES LIKUMĪGAIS PAMATS UN MĒRĶI

5.1. Klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klienta piekrišana, kuru klients sniedz brīvprātīgi.
5.2. Klientu personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:
5.2.1. Pakalpojumu sniegšanas mērķiem:
5.2.1.1. klientu identificēšanai;
5.2.1.2. attiecību ar Klientu uzturēšanai un Klienta informēšanai par pakalpojumu statusu un garantijām;
5.2.1.3. iespēju izmantot Uzņēmuma pakalpojumus nodrošināšanai un administrēšanai.
5.2.2. Informācijas sniegšanai par Uzņēmuma lojalitātes programmu.
5.2.3. Klienta viedokļa uzzināšanai, tirgus izpētei un statistisko datu ievākšanai.

6. KLIENTU PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

6.1. Personas dati var tikt nodoti tādiem saņēmējiem kā:
6.1.1. Uzņēmumi un fiziskas personas, Pakalpojumu un produktu Uzņēmumam sniedzēji, kas saistīti ar Uzņēmuma pakalpojumu sniegšanu, tādi kā pasta un sakaru pakalpojumu sniedzēji, veselības aizsardzības iestādes, citas pilnvarotās personas, kas saistītas ar līzinga un apdrošināšanas pakalpojumiem, un uzņēmumam, kas administrē ar šādu īpašumu saistītus maksājumus un sodus.
6.2. Klientu personas dati tiek nodoti datu saņēmējiem tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams Uzņēmuma pakalpojumu sniegšanai, Uzņēmuma klientu datu konfidencialitāte ir noteikta Uzņēmuma līgumos ar personas datu saņēmējiem.
6.3. Personas datus var nodot arī Valsts iestādēm un institūcijām, kuras veic ar likumu tām uzdotās funkcijas (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, tiesu izpildītāji, notāri, institūcijas, kuras nodarbojas ar nodokļu administrēšanu, Uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzraudzību).

7. KLIENTU PERSONAS DATU IEVĀKŠANA, APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

7.1. Klientu personas datus sniedz Klienti personīgi un brīvprātīgi, ierodoties optikas salonā un aizpildot piekrišanas formu.
7.2. Klientu personas datus ir tiesīgi apstrādāt tikai Uzņēmuma darbinieki, kuriem tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai un tikai gadījumā un tikai mērķiem, kas norādīti 5. punktā.
7.3. Uzņēmuma Darbinieki, kuriem ir piešķirtas tiesības apstrādāt darbinieku personas datus, ievēro konfidencialitātes principu un neizpauž nekādu ar Klienta personas datiem saistītu informāciju, kuru tie uzzina pildot savus pienākumus, ja vien šāda informācija nav publiska saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem vai citiem tiesību aktiem.
7.4. Klientu personas dati tiek glabāti vadoties pēc Vispārīgajiem dokumentu glabāšanas termiņu rīkojumā, kas apstiprināts Medicīnas ierīču tehniskajā regulā, norādītajiem termiņiem. Citi Klientu personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā tas nepieciešams šajā Kārtībā noteiktajiem mērķiem.
7.5. Uzņēmums, glabājot Klientu personas datus, ievieš un nodrošina atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nepieciešami Klientu personas datu aizsardzībai no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmainīšanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

8. PERSONAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

8.1. Klienta (datu subjekta) tiesību aktos garantētās tiesības, kas saistītas ar tā personas datu apstrādi ietver tiesības:
8.1.1. Nepiekrist savu personas datu apstrādei. Klients ir tiesīgs nepiekrist savu personas datu apstrādei. Šādu nepiekrišanu var izteikt neaizpildot noteiktas piekrišanas formas vai citu papildus dokumentu sadaļas, kā arī vēlāk iesniedzot pieteikumu personas datu apstrādes izbeigšanai.
8.1.2. Būt informētam par savu personas datu vākšanu. Uzņēmuma darbiniekam ievācot Klienta personas datus, ir jāinformē Klients, kādi personas dati Klientam ir jāsniedz, ar kādu mērķi šie dati tiek ievākti.
8.1.3. Saņemt informāciju par to, vai Uzņēmums apstrādā tā personas datus un ja apstrādā, iepazīties ar tiem.
8.1.4. Pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi.
8.1.5. Saņemt paša sniegtos Klienta personas datus, kuri tiek apstrādāti pamatojoties uz tā piekrišanu, rakstiski vai izmantojot elektronisko formu un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārvietošana).
8.1.6. Pieprasīt dzēst Klienta personas datus, ja Klients atsauc savu piekrišanu to izmantošanai.
8.1.7. Ierobežot Klienta personas datu apstrādi atbilstoši tiesību aktiem, piemēram: uz laiku, kurā Uzņēmums izvērtē, vai Klients ir tiesīgs pieprasīt savu Personas datu dzēšanu.
8.1.8. Atsaukt savu piekrišanu apstrādāt Personas datus.
8.1.9. Klienta nepiekrišana savu personas datu apstrādei, kā arī lūgums labot, dzēst, ierobežot, saņemt, pārcelt savus personas datus, apturēt un atsaukt personas datu apstrādi, jāiesniedz Uzņēmumam rakstiski personīgi ierodoties optikas salonā.
8.1.10. Klienta iesniegums par Klienta personas datu apstrādi jāiesniedz personīgi. Iesniegums ir spēkā uzrādot derīgu pasi vai personas identifikācijas karti.
8.1.11. Uzņēmums, saņemot iesniegumu par Klienta personas datu apstrādi, informē Klientu tā izvēlētā veidā (pa epastu vai tālruni) par Klienta personas datu apstrādes gaitu ne vēlāk kā 21 darba dienas laikā no rakstiska Klienta iesnieguma saņemšanas.

9. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Par piekrišanu apstrādāt nepilngadīgas personas datus ir atbildīgi nepilngadīgas personas vecāki vai aizbildņi. To sniegtā piekrišana apstrādāt sava bērna vai aizbildņa personas datus ļauj Uzņēmumam apstrādāt nepilngadīgas personas datus, ievērojot šajā Kārtībā noteikto kārtību.
9.2. Klienta personas datu ģeogrāfiskā teritorija ir Eiropas Savienības teritorija (ES).
9.3. Šī Kārtība tiek pārskatīta un atjaunināta ne retāk kā reizi divos gados vai mainoties tiesību aktiem, kuri reglamentē Klientu persona datu apstrādi.
9.4. Uzņēmuma darbinieki ar šo Kārtību iepazīstināmi pret parakstu un tiem ir pienākums ievērot tajā noteiktās saistības, kā arī pildot savas darba funkcijas, tiem jāvadās pēc šajā Kārtībā noteiktiem principiem.
9.5. Klienti ar šo Kārtību var iepazīties Uzņēmuma optikas veikalos un interneta mājas lapā www.cobergs.lv.
9.6. Uzņēmums ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Kārtību, par izmaiņām informējot Klientu Uzņēmuma pārvaldītajos optikas salonos un interneta mājas lapā www.cobergs.lv.