Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

1.1 SIA “Cobergs” (tālāk tekstā – Uzņēmums) Klientu personas datu apstrādes kārtības apraksts (tālāk tekstā – Kārtība) reglamentē Uzņēmuma klientu personas datu apstrādes principus, nosaka personas datu kategorijas, personas datu apstrādes tiesisko pamatu, mērķus un līdzekļus, datu subjekta tiesības.
1.2. Uzņēmums nodrošina klientu personas datu konfidencialitāti atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām un atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu, kas paredzēti personas datu aizsardzības no nelikumīgas piekļuves tiem, izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas vai citas nelikumīgas apstrādes, prasībām.
1.3. Personas datu apstrādei Uzņēmums var pieaicināt datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Uzņēmums veic nepieciešamos pasākumus un spēkā esošo tiesību aktu prasības un pieprasa ieviest atbilstošus personas datu aizsardzības pasākumus.
1.4. Uzņēmuma interneta mājas lapas privātuma politika ir norādīta www.cobergs.lv privātuma politikas noteikumu parakstā un publicēta Uzņēmuma interneta mājas lapā www.cobergs.lv

2. JĒDZIENI

2.1. Uzņēmums – SIA “Cobergs” (reģ. Nr. LV40003116409, adrese Marijas iela 23-23, Rīga), kura pārvalda “Cobergs Optika” un “Bruno Optika” optikas salonus Latvijā. Uzņēmuma kontaktinformācija norādīta interneta mājas lapā www.cobergs.lv
2.2. Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, izmantoja, izsaka nodomu izmantot vai ir kā savādāk saistīta ar Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.
2.3. Klienta personas dati – tā ir jebkura informācija, kas ir tieši vai netieši saistīta ar Uzņēmuma Klientu.
2.4. Apstrāde – jebkāda ar Personas datiem veicama operācija (ieskaitot datu ievākšanu, glabāšanu, apstrādi, maiņu, pieejas piešķiršanu, pieprasījumu iesniegšanu, nodošanu u.t.t.).
2.5. Citi šajā politikā lietotie jēdzieni ir jāsaprot tā, kā tie aprakstīti Latvijas Republikas personas datu aizsardzības likumā, Vispārējā datu aizsardzības regulā un citos personas datu apstrādi reglamentējošos tiesību aktos.

3. KLIENTU PERSONAS DATU KATEGORIJAS

3.1. Personas dati tiek iegūti tieši no Klienta, brīvprātīgi, no Klienta darbībām izmantojot pakalpojumus.
3.2. Galvenās Klientu personas datu, kurus ievāc Uzņēmums, kategorijas, bet ne tikai, ir:
3.2.1. Personas identifikācijas dati, kā – klienta vārds, uzvārds, dzimšanas gads.
3.2.2. Dati sakariem kā – klienta dzīves vietas pilsēta, dzīvesvieta vai ciems, sūtījumu piegādes adrese, tālruņa numurs, epasta adrese.
3.2.3. Speciālo kategoriju personas dati, kā – dati par Klienta redzes parametriem un Klienta izmantoto redzes korekcijas līdzekļu parametriem, kā arī citi dati par Klienta veselību, kas tieši saistīti ar redzes korekcijas noteikšanu.

4. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

4.1. Uzņēmums, apstrādājot Klientu personas datus, vadās pēc šiem principiem:
4.1.1. Klientu personas datus Uzņēmums apstrādā tikai tādā apjomā un tikai šajā Kārtībā noteiktajiem mērķiem.
4.1.2. Klientu personas dati tiek apstrādāti precīzi, apzinīgi un likumīgi, ievērojot tiesību aktu prasības.
4.1.3. Klientu personas dati tiek apstrādāti tā, lai tie būtu precīzi un to izmaiņu gadījumā, tie tiek pastāvīgi atjaunināti.
4.1.4. Klientu personas dati glabājas tādā formā, lai datu subjektu identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk kā tas nepieciešams mērķiem, kuriem šie dati tika savākti un apstrādāti.

5. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES LIKUMĪGAIS PAMATS UN MĒRĶI

5.1. Klientu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klienta piekrišana, kuru klients sniedz brīvprātīgi.
5.2. Klientu personas dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:
5.2.1. Pakalpojumu sniegšanas mērķiem:
5.2.1.1. klientu identificēšanai;
5.2.1.2. attiecību ar Klientu uzturēšanai un Klienta informēšanai par pakalpojumu statusu un garantijām;
5.2.1.3. iespēju izmantot Uzņēmuma pakalpojumus nodrošināšanai un administrēšanai.
5.2.2. Informācijas sniegšanai par Uzņēmuma lojalitātes programmu.
5.2.3. Klienta viedokļa uzzināšanai, tirgus izpētei un statistisko datu ievākšanai.

6. KLIENTU PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

6.1. Personas dati var tikt nodoti tādiem saņēmējiem kā:
6.1.1. Uzņēmumi un fiziskas personas, Pakalpojumu un produktu Uzņēmumam sniedzēji, kas saistīti ar Uzņēmuma pakalpojumu sniegšanu, tādi kā pasta un sakaru pakalpojumu sniedzēji, veselības aizsardzības iestādes, citas pilnvarotās personas, kas saistītas ar līzinga un apdrošināšanas pakalpojumiem, un uzņēmumam, kas administrē ar šādu īpašumu saistītus maksājumus un sodus.
6.2. Klientu personas dati tiek nodoti datu saņēmējiem tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams Uzņēmuma pakalpojumu sniegšanai, Uzņēmuma klientu datu konfidencialitāte ir noteikta Uzņēmuma līgumos ar personas datu saņēmējiem.
6.3. Personas datus var nodot arī Valsts iestādēm un institūcijām, kuras veic ar likumu tām uzdotās funkcijas (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, tiesu izpildītāji, notāri, institūcijas, kuras nodarbojas ar nodokļu administrēšanu, Uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzraudzību).

7. KLIENTU PERSONAS DATU IEVĀKŠANA, APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

7.1. Klientu personas datus sniedz Klienti personīgi un brīvprātīgi, ierodoties optikas salonā un aizpildot piekrišanas formu.
7.2. Klientu personas datus ir tiesīgi apstrādāt tikai Uzņēmuma darbinieki, kuriem tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai un tikai gadījumā un tikai mērķiem, kas norādīti 5. punktā.
7.3. Uzņēmuma Darbinieki, kuriem ir piešķirtas tiesības apstrādāt darbinieku personas datus, ievēro konfidencialitātes principu un neizpauž nekādu ar Klienta personas datiem saistītu informāciju, kuru tie uzzina pildot savus pienākumus, ja vien šāda informācija nav publiska saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem vai citiem tiesību aktiem.
7.4. Klientu personas dati tiek glabāti vadoties pēc Vispārīgajiem dokumentu glabāšanas termiņu rīkojumā, kas apstiprināts Medicīnas ierīču tehniskajā regulā, norādītajiem termiņiem. Citi Klientu personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā tas nepieciešams šajā Kārtībā noteiktajiem mērķiem.
7.5. Uzņēmums, glabājot Klientu personas datus, ievieš un nodrošina atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nepieciešami Klientu personas datu aizsardzībai no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmainīšanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

8. PERSONAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

8.1. Klienta (datu subjekta) tiesību aktos garantētās tiesības, kas saistītas ar tā personas datu apstrādi ietver tiesības:
8.1.1. Nepiekrist savu personas datu apstrādei. Klients ir tiesīgs nepiekrist savu personas datu apstrādei. Šādu nepiekrišanu var izteikt neaizpildot noteiktas piekrišanas formas vai citu papildus dokumentu sadaļas, kā arī vēlāk iesniedzot pieteikumu personas datu apstrādes izbeigšanai.
8.1.2. Būt informētam par savu personas datu vākšanu. Uzņēmuma darbiniekam ievācot Klienta personas datus, ir jāinformē Klients, kādi personas dati Klientam ir jāsniedz, ar kādu mērķi šie dati tiek ievākti.
8.1.3. Saņemt informāciju par to, vai Uzņēmums apstrādā tā personas datus un ja apstrādā, iepazīties ar tiem.
8.1.4. Pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi.
8.1.5. Saņemt paša sniegtos Klienta personas datus, kuri tiek apstrādāti pamatojoties uz tā piekrišanu, rakstiski vai izmantojot elektronisko formu un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārvietošana).
8.1.6. Pieprasīt dzēst Klienta personas datus, ja Klients atsauc savu piekrišanu to izmantošanai.
8.1.7. Ierobežot Klienta personas datu apstrādi atbilstoši tiesību aktiem, piemēram: uz laiku, kurā Uzņēmums izvērtē, vai Klients ir tiesīgs pieprasīt savu Personas datu dzēšanu.
8.1.8. Atsaukt savu piekrišanu apstrādāt Personas datus.
8.1.9. Klienta nepiekrišana savu personas datu apstrādei, kā arī lūgums labot, dzēst, ierobežot, saņemt, pārcelt savus personas datus, apturēt un atsaukt personas datu apstrādi, jāiesniedz Uzņēmumam rakstiski personīgi ierodoties optikas salonā.
8.1.10. Klienta iesniegums par Klienta personas datu apstrādi jāiesniedz personīgi. Iesniegums ir spēkā uzrādot derīgu pasi vai personas identifikācijas karti.
8.1.11. Uzņēmums, saņemot iesniegumu par Klienta personas datu apstrādi, informē Klientu tā izvēlētā veidā (pa epastu vai tālruni) par Klienta personas datu apstrādes gaitu ne vēlāk kā 21 darba dienas laikā no rakstiska Klienta iesnieguma saņemšanas.

9. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Par piekrišanu apstrādāt nepilngadīgas personas datus ir atbildīgi nepilngadīgas personas vecāki vai aizbildņi. To sniegtā piekrišana apstrādāt sava bērna vai aizbildņa personas datus ļauj Uzņēmumam apstrādāt nepilngadīgas personas datus, ievērojot šajā Kārtībā noteikto kārtību.
9.2. Klienta personas datu ģeogrāfiskā teritorija ir Eiropas Savienības teritorija (ES).
9.3. Šī Kārtība tiek pārskatīta un atjaunināta ne retāk kā reizi divos gados vai mainoties tiesību aktiem, kuri reglamentē Klientu persona datu apstrādi.
9.4. Uzņēmuma darbinieki ar šo Kārtību iepazīstināmi pret parakstu un tiem ir pienākums ievērot tajā noteiktās saistības, kā arī pildot savas darba funkcijas, tiem jāvadās pēc šajā Kārtībā noteiktiem principiem.
9.5. Klienti ar šo Kārtību var iepazīties Uzņēmuma optikas veikalos un interneta mājas lapā www.cobergs.lv.
9.6. Uzņēmums ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Kārtību, par izmaiņām informējot Klientu Uzņēmuma pārvaldītajos optikas salonos un interneta mājas lapā www.cobergs.lv.

Zīmoli

Iecienītākie briļļu un kontaktlēcu zīmoli
close
Sāciet rakstīt, lai redzētu vai kaut kas atbilst Jūsu pieprasījumam.
 • Avizor
  VIENA MĒNEŠA KONTAKTLĒCAS

  All Clean 100ml

  5,00€

  Daudzfunkcionāls kontaktlēcu kopšanas šķīdums All Clean 100ml piemērots dažāda veida mīkstām kontaktlēcām.

  • notīra netīrumus
  • likvidē olbaltumvielu aplikumu
  • dezinficē kontaktlēcas
  • piemērots kontaktlēcu glabāšanai

  Iepakojumā bezmaksas kontaktlēcu konteineris.

  Ražotājs: Avizor (Spānija)
  Tilpums: 100ml
  Lietošanas ilgums: trīs mēneši

 • Avizor
  VIENA MĒNEŠA KONTAKTLĒCAS

  Alvera 350ml

  15,00€

  Kontaktlēcu kopšanas šķīdums Alvera 350ml īpaši piemērots silikona-hidrogēla kontaktlēcām. Tam ir pievienots alvejas ekstrakts, kas nodrošina papildus acu komfortu un samazina acs kairinājuma risku.

  Iepakojumā bezmaksas kontaktlēcu konteineris.

  Ražotājs: Avizor (Spānija)
  Lietošanas ilgums: trīs mēneši

 • PLĀNA DIGITĀLA BRIĻĻU LĒCA

  Unor 16 BluV Xpert Neva Max UV

  75€

  Plāna un neplīstoša digitālā plastikāta lēca ar aizsardzību pret mākslīgo LED starojumu BluV Xpert un dzidrināto pārklājumu Neva Max UV. Īpaši piemērota lietojot dažādas digitālās ierīces: mobilos telefonus, datoru monitorus un televizorus.

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Daudzslāņu dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku
  • Hidrofobais slānis– atgrūž ūdeni un mazina aizsvīšanu
  • Oleofobais slānis – aizsargā no traipiem, neatstājot pirksta nospiedumus
  • Antistatiskais slānis – novērš putekļu pielipšanu pie lēcas
  • UV slānis – bloķē kaitīgo ultra-violeto starojumu

  Plānā briļļu lēca ar indeksu 1.6 ir vismaz par 20% plānāka un vieglāka nekā standarta lēca. Ieteicama brillēm virs +/-2.0 dioptrijām.

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: BBGR (Francija)
  Materiāls: Plastikāts, BluV Xpert
  Indekss: 1.60
  Pārklājums: Neva Max UV

 • Liko-R
  POLARIZĒTA FOTOHROMA BRIĻĻU LĒCA

  1.50 Transitions Drivewear Kristal

  150€

  Viegla un neplīstoša polarizēta fotohroma plastikāta lēca ar dzidrināto pārklājumu Kristal un Transitions Drivewear fotohroma slāni, kas maina lēcas tumšuma pakāpi atkarība no saules gaismas. Ieteicama autovadītājiem.

  • Tumšā dienas laikā lēca ir dzelteni-zaļa, ap 50% tonējuma, nodrošinot papildus kontrastu
  • Spilgtas saules gaismā (arī pie automašīnas stūres) tā kļūst līdz pat 85% brūngani tumša

  Polarizācijas efekts noņem gaismas atspīdumu no dažādām virsmām, tādām kā “slapja asfalta” un ūdens.

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: Liko-R (Latvija)
  Materiāls: Plastikāts, Transitions
  Indekss: 1.50
  Pārklājums: Kristal

 • TUVUMA PROGRESĪVA BRIĻĻU LĒCA

  Extenso 15 Diam's UV

  80€

  Viegla un neplīstoša tuvuma progresīva briļļu lēca ar dzidrināto pārklājumu Diam’s UV.

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku
  • UV slānis – bloķē kaitīgo ultra-violeto starojumu

  Extenso briļļu lēcai ir īpaši plašs redzesloks, bet tā nav paredzēta lietošanai tālumā, tikai līdz 5 m.

  • Vidējiem attālumiem – strādājot pie darbagalda birojā vai pie datora
  • Tuvumam – lasot grāmatu vai lietojot mobilo telefonu

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: BBGR (Francija)
  Materiāls: Plastikāts
  Indekss: 1.50
  Pārklājums: Diam’s UV

 • Liko-R
  PLĀNA FOTOHROMA BRIĻĻU LĒCA

  1.60 Transitions Xtractive HMC+

  85€

  Plāna, neplīstoša un viegli kopjama plastikāta lēca ar dzidrināto pārklājumu HMC+ un Transitions Xtractive fotohroma slāni, kas maina lēcas tumšuma pakāpi atkarība no saules gaismas. Ieteicama autovadītājiem.

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku

  Plāna briļļu lēca ar indeksu 1.6 ir vismaz par 20% plānāka un vieglāka nekā standarta lēca. Ieteicama brillēm virs +/-2.0 dioptrijām.

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: Liko-R (Latvija)
  Materiāls: Plastikāts, Transitions
  Indekss: 1.60
  Pārklājums: HMC+

 • Liko-R
  PLĀNA DZIDRINĀTA BRIĻĻU LĒCA

  1.74 Bi-AS HMC+

  80€

  Īpaši plāna, neplīstoša un viegli kopjama plastikāta lēca ar dzidrināto pārklājumu HMC+.

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku

  Īpaši plānā briļļu lēca ar indeksu 1.74 ir vismaz par 40% plānāka un vieglāka nekā standarta lēca. Ieteicama brillēm virs +/-6.0 dioptrijām.

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: Liko-R (latvija)
  Materiāls: Plastikāts
  Indekss: 1.74
  Pārklājums: HMC+

 • PLĀNA DZIDRINĀTA BRIĻĻU LĒCA

  Unor 167 Neva Max UV

  60€

  Plāna, neplīstoša un viegli kopjama plastikāta lēca ar daudzslāņu dzidrināto pārklājumu Neva Max UV.

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Daudzslāņu dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku
  • Hidrofobais slānis– atgrūž ūdeni un mazina aizsvīšanu
  • Oleofobais slānis – aizsargā no traipiem, neatstājot pirksta nospiedumus
  • Antistatiskais slānis – novērš putekļu pielipšanu pie lēcas
  • UV slānis – bloķē kaitīgo ultra-violeto starojumu

  Plānā briļļu lēca ar indeksu 1.67 ir vismaz par 30% plānāka un vieglāka nekā standarta lēca. Ieteicama brillēm virs +/-4.0 dioptrijām.

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: BBGR (Francija)
  Materiāls: Plastikāts
  Indekss: 1.67
  Pārklājums: Neva Max UV

 • Liko-R
  IZTURĪGA DZIDRINĀTA BRIĻĻU LĒCA

  1.53 Trivex HMC

  35€

  Ļoti izturīga un viegla plastikāta lēca Trivex ar dzidrināto pārklājumu HMC. Īpaši piemērota skrūvbrillēm vai aizsargbrillēm, līdz pat 10 reizēm trieciena izturīgāka nekā standarta briļļu lēca.

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: Liko-R (Latvija)
  Materiāls: Plastikāts, Trivex
  Indekss: 1.53
  Pārklājums: HMC

 • Liko-R
  DIGITĀLA BRIĻĻU LĒCA

  1.50 Blue Zero Glacier

  40€

  Viegla un neplīstoša digitālā plastikāta lēca ar aizsardzību pret mākslīgo LED starojumu Blue Zero un dzidrināto pārklājumu Glacier. Īpaši piemērota lietojot dažādas digitālās ierīces: mobilos telefonus, datoru monitorus un televizorus.

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: Liko-R (Latvija)
  Materiāls: Plastikāts, Blue Zero
  Indekss: 1.50
  Pārklājums: Glacier

 • PLĀNA DZIDRINĀTA BRIĻĻU LĒCA

  Unor 16 Neva Max UV

  45€

  Plāna, neplīstoša un viegli kopjama plastikāta lēca ar daudzslāņu dzidrināto pārklājumu Neva Max UV.

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Daudzslāņu dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku
  • Hidrofobais slānis– atgrūž ūdeni un mazina aizsvīšanu
  • Oleofobais slānis – aizsargā no traipiem, neatstājot pirksta nospiedumus
  • Antistatiskais slānis – novērš putekļu pielipšanu pie lēcas
  • UV slānis – bloķē kaitīgo ultra-violeto starojumu

  Plānā briļļu lēca ar indeksu 1.6 ir vismaz par 20% plānāka un vieglāka nekā standarta lēca. Ieteicama brillēm virs +/-2.0 dioptrijām.

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: BBGR (Francija)
  Materiāls: Plastikāts
  Indekss: 1.60
  Pārklājums: Neva Max UV

 • DZIDRINĀTA FOTOHROMA BRIĻĻU LĒCA

  Unor 15 Transitions Neva Max UV

  70€

  Viegla, neplīstoša un viegli kopjama plastikāta lēca ar daudzslāņu dzidrināto pārklājumu Neva Max UV un Transitions fotohroma slāni, kas maina lēcas tumšuma pakāpi atkarība no saules gaismas.

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Daudzslāņu dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku
  • Hidrofobais slānis– atgrūž ūdeni un mazina aizsvīšanu
  • Oleofobais slānis – aizsargā no traipiem, neatstājot pirksta nospiedumus
  • Antistatiskais slānis – novērš putekļu pielipšanu pie lēcas
  • UV slānis – bloķē kaitīgo ultra-violeto starojumu

  Līdztekus klasiskajiem Transitions lēcu toņiem – brūns, pelēks un zaļ-pelēks, pieejami arī jauni – zils, violets, dzintara-brūns un zaļš.

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: BBGR (Francija)
  Materiāls: Plastikāts, Transitions
  Indekss: 1.50
  Pārklājums: Neva Max UV

 • PLĀNA PROGRESĪVA BRIĻĻU LĒCA

  Anateo Plus 16 Neva Max UV

  175€

  Plāna jaunākās paaudzes progresīvās briļļu lēca ar daudzslāņu dzidrināto pārklājumu Neva Max UV.

  • Tālumam – braucot pie stūres un skatoties TV
  • Vidējiem attālumiem – strādājot pie darbagalda birojā vai pie datora
  • Tuvumam – lasot grāmatu vai lietojot mobilo telefonu

  Pateicoties digitālām apstrādes tehnoloģijām, progresīvā lēca Anateo Plus nodrošina augstu komfortu un īsu pierašanas laiku.

  Plānā briļļu lēca ar indeksu 1.6 ir vismaz par 20% plānāka un vieglāka nekā standarta lēca. Ieteicama brillēm virs +/-2.0 dioptrijām.

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: BBGR (Francija)
  Materiāls: Plastikāts
  Indekss: 1.60
  Pārklājums: Neva Max UV

 • FOTOHROMA PROGRESĪVA BRIĻĻU LĒCA

  Anateo Plus 15 Transitions Neva Max UV

  170€

  Jaunākās paaudzes progresīvā briļļu lēca ar daudzslāņu dzidrināto pārklājumu Neva Max UV un Transitions fotohroma slāni, kas maina lēcas tumšuma pakāpi atkarība no saules gaismas.

  • Tālumam – braucot pie stūres un skatoties TV
  • Vidējiem attālumiem – strādājot pie darbagalda birojā vai pie datora
  • Tuvumam – lasot grāmatu vai lietojot mobilo telefonu

  Pateicoties digitālām apstrādes tehnoloģijām, progresīvā lēca Anateo Plus nodrošina augstu komfortu un īsu pierašanas laiku.

  Līdztekus klasiskajiem Transitions lēcu toņiem – brūns, pelēks un zaļ-pelēks, pieejami arī jauni – zils, violets, dzintara-brūns un zaļš.

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: BBGR (Francija)
  Materiāls: Plastikāts, Transitions
  Indekss: 1.50
  Pārklājums: Neva Max UV

 • DZIDRINĀTA PROGRESĪVA BRIĻĻU LĒCA

  Anateo Plus 15 Neva Max UV

  120€

  Viegla un neplīstoša progresīva briļļu lēca ar daudzslāņu dzidrināto pārklājumu Neva Max UV.

  • Tālumam – braucot pie stūres un skatoties TV
  • Vidējiem attālumiem – strādājot pie darbagalda birojā vai pie datora
  • Tuvumam – lasot grāmatu vai lietojot mobilo telefonu

  Pateicoties digitālām apstrādes tehnoloģijām, progresīvā lēca Anateo Plus nodrošina augstu komfortu un īsu pierašanas laiku.

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: BBGR (Francija)
  Materiāls: Plastikāts
  Indekss: 1.50
  Pārklājums: Neva Max UV

 • SAULESBRILLES

  Polaroid PLD4061

  89€

  Elegantas lāses formas saulesbrilles metāla ietvarā ar polarizētām lēcām.

  Ražotājs: Safilo (Itālija)
  Kolekcija: Polaroid
  Materiāls: Metāls

 • SAULESBRILLES

  Polaroid PLD4052

  69€

  Elegantas un aktuālas apaļas formas saulesbrilles metāla ietvarā ar polarizētām lēcām.

  Ražotājs: Safilo (Itālija)
  Kolekcija: Polaroid
  Materiāls: Metāls

 • Blackfin
  SAULESBRILLES

  Blackfin Gold Beach

  229€

  Itāļu dizains un japāņu tehnoloģijas – vieglas, komfortablas un spilgtas titāna saulesbrilles no Blackfin kolekcijas.

  • Tīra titāna ietvars
  • Īpaši elastīgi aizauši
  • Anti-alerģisks un niķeli nesaturošs

  Ražotājs: Pramaor Srl (Itālija)
  Kolekcija: Blackfin
  Materiāls: Titāns

  Prece pieejama:
  Rīga, Tērbatas iela 16/18, t. 67 228 051

 • SAULESBRILLES

  Ray-Ban RB4165 Justin

  169€

  Klasiskas Ray-Ban Justin saulesbrilles acetāta ietvarā – nedaudz palielināta taisnstūra forma labākai aizsardzībai un komfortam.

  Ražotājs: Luxottica (Itālija)
  Kolekcija: Ray-Ban
  Materiāls: Acetāts

 • SAULESBRILLES

  Ray-Ban RB2186 Statestreet

  189€

  Elegantas Ray-Ban Statestreet saulesbrilles divslāņu acetāta izpildījumā. Tās ir klasiskā un ikoniskā Wayfarer turpinājums ar mūsdienīgu noskaņu.

  Ražotājs: Luxottica (Itālija)
  Kolekcija: Ray-Ban
  Materiāls: Acetāts

 • SAULESBRILLES

  Ray-Ban RB3025 Aviator

  169€

  Klasiskas un elegantas lāses formas saulesbrilles Ray-Ban Aviator metāla ietvarā – tā ir saulesbriļļu ikona ar izcilu kvalitāti un komfortu.

  Ražotājs: Luxottica (Itālija)
  Kolekcija: Ray-Ban
  Materiāls: Metāls

 • Invu Logo
  SAULESBRILLES

  Invu B1818

  79€

  Elegantas vīriešu saulesbrilles metāla ietvarā ar polarizētām lēcām – INVU by Swiss Eyewear Group – Šveices kvalitāte.

  Ražotājs: Swiss Eyewear Group (Šveice)
  Kolekcija: Invu
  Materiāls: Metāls

 • Invu Logo
  SAULESBRILLES

  Invu B2940

  89€

  Elegantas un sievišķīgas saulesbrilles acetāta ietvarā ar polarizētām lēcām – INVU by Swiss Eyewear Group – Šveices kvalitāte.

  Ražotājs: Swiss Eyewear Group (Šveice)
  Kolekcija: Invu
  Materiāls: Acetāts

 • Invu Logo
  SAULESBRILLES

  Invu B1918

  89€

  Elegantas un sievišķīgas saulesbrilles metāla ietvarā ar polarizētām lēcām – INVU by Swiss Eyewear Group – Šveices kvalitāte.

  Ražotājs: Swiss Eyewear Group (Šveice)
  Kolekcija: Invu
  Materiāls: Metāls

 • Invu Logo
  SAULESBRILLES

  Invu T2810

  89€

  Klasiskas saulesbrilles modernā izpildījumā acetāta ietvarā ar polarizētām lēcām – INVU by Swiss Eyewear Group – Šveices kvalitāte.

  Ražotājs: Swiss Eyewear Group (Šveice)
  Kolekcija: Invu
  Materiāls: Acetāts

 • Invu Logo
  SAULESBRILLES

  Invu T1904

  89€

  Elegantas un apaļas formas saulesbrilles metāla ietvarā ar polarizētām lēcām – INVU by Swiss Eyewear Group – Šveices kvalitāte.

  Ražotājs: Swiss Eyewear Group (Šveice)
  Kolekcija: Invu
  Materiāls: Metāls

 • Invu Logo
  SAULESBRILLES

  Invu T1900

  79€

  Elegantas un vieglas saulesbrilles metāla ietvarā ar polarizētām lēcām – INVU by Swiss Eyewear Group – Šveices kvalitāte.

  Ražotājs: Swiss Eyewear Group (Šveice)
  Kolekcija: Invu
  Materiāls: Metāls

 • IETVARI

  Ray-Ban RB4246 Clubround

  149€

  Jaunāko Ray-Ban Clubround ietvaru iedvesmoja mūsdienu intelektuāļu un bohēmisko mākslinieku autentiskais stils. Tas ir divu veiksmīgāko tendenču – Clubmaster un Round – apvienojums. Autentiskais dizains ar unikālo jauno krāsu kombināciju pats par sevi ir kļuvis par ikonu, kurai ir gan stils, gan saturs.

  Ražotājs: Luxottica (Itālija)
  Kolekcija: Ray-Ban
  Materiāls: Acetāts, metāls

 • DZIDRINĀTa BRIĻĻU LĒCA

  Unor 15 Neva Max UV

  35€

  Viegla, neplīstoša un viegli kopjama plastikāta lēca ar daudzslāņu dzidrināto pārklājumu Neva Max UV

  • Cietais slānis– aizsargā lēcu pret skrāpējumiem, 10x cietāks nekā standarta lēcai
  • Daudzslāņu dzidrināts pārklājums – noņem lēcas virsmas atspīdumu, padarot to dzidrāku un redzamo attēlu skaidrāku
  • Hidrofobais slānis– atgrūž ūdeni un mazina aizsvīšanu
  • Oleofobais slānis – aizsargā no traipiem, neatstājot pirksta nospiedumus
  • Antistatiskais slānis – novērš putekļu pielipšanu pie lēcas
  • UV slānis – bloķē kaitīgo ultra-violeto starojumu

  Cena norādīta par 1 lēcu.

  Ražotājs: BBGR (Francija)
  Materiāls: Plastikāts
  Indekss: 1.50
  Pārklājums: Neva Max UV

 • IETVARI

  Guess GU2383

  89€

  Guess GU2383 ir izteiksmīgs un klasiski ieturēts ietvars, kas nodrošina komfortablu nēsāšanu par pieejamu cenu ar modernu attieksmi, drosmi un pārliecību par sevi.

  Ražotājs: Marcolin (Itālija)
  Kolekcija: Guess
  Materiāls: Acetāts

 • IETVARI

  Carrera 4403

  149€

  Carrera ir zīmols, kas runā par sportiskumu visskaistākajā līmenī. Šeit nepārspīlētā simbiozē nonāk tehniski jauninājumi, izsmalcināts dizains un visaugstākie kvalitātes standarti. Ciešā saikne ar sacīkstēm atspoguļojas kulta zīmola, kas tika dibināts Austrijā 1956. gadā.

  Carrera 4403 taisnstūra formas ietvars ir raksturīgs ar iekrāsotu neilona diegu un aizaušu metāla elementiem. Šajā ietvarā tiek izmantoti īpaša materiāla Megol aizaušu gumijas ieliktņi un TR90 frontālā daļa, kas ļauj uzlabot komfortu, stabilitāti un vieglumu.

  Ražotājs: Safilo (Itālija)
  Kolekcija: Carrera
  Materiāls: Neilons

 • Pierre Cardin Logo
  IETVARI

  Pierre Cardin PC6832

  139€

  Pierre Cardin PC6832 ietvars izceļas ar viegli ģeometrisku dizainu – klasiska un eleganta forma, papildināta ar aktuālām un greznām detaļām. Tas pārsniedz tradīcijas, izpētot futūristisku dizainu, atbilstoši zīmola elegancei.

  Ražotājs: Safilo (Itālija)
  Kolekcija: Pierre Cardin
  Materiāls: Metāls

 • Pierre Cardin Logo
  IETVARI

  Pierre Cardin PC8845

  139€

  Pierre Cardin PC8845 ietvars izceļas ar viegli ģeometrisku dizainu – klasiska un eleganta forma, papildināta ar aktuālām un greznām detaļām. Tas pārsniedz tradīcijas, izpētot futūristisku dizainu, atbilstoši zīmola elegancei.

  Ražotājs: Safilo (Itālija)
  Kolekcija: Pierre Cardin
  Materiāls: Metāls

 • Pierre Cardin Logo
  IETVARI

  Pierre Cardin PC6858

  139€

  Pierre Cardin PC6858 ietvars izceļas ar viegli ģeometrisku dizainu – klasiska un eleganta forma, papildināta ar aktuālām un greznām detaļām. Tas pārsniedz tradīcijas, izpētot futūristisku dizainu, atbilstoši zīmola elegancei.

  Ražotājs: Safilo (Itālija)
  Kolekcija: Pierre Cardin
  Materiāls: Metāls

 • Pierre Cardin Logo
  IETVARI

  Pierre Cardin PC8846

  139€

  Pierre Cardin PC8846 ietvars izceļas ar viegli ģeometrisku dizainu – klasiska un eleganta forma, papildināta ar aktuālām un greznām detaļām. Tas pārsniedz tradīcijas, izpētot futūristisku dizainu, atbilstoši zīmola elegancei.

  Ražotājs: Safilo (Itālija)
  Kolekcija: Pierre Cardin
  Materiāls: Metāls

 • SAULESBRILLES

  Ray-Ban RB4171 Erika

  159€

  Ray-Ban RB4171 Erika saulesbrilles ir ideāls aksesuārs, kas papildinās jebkuru stilu. Ar klasisku un spilgtu frontālo daļu un metāla aizaušiem, tās ļaus Jums izcelties no pūļa. Lielizmēra apaļa saulesbriļļu forma nodrošina papildus pārklājumu un 100% aizsardzību no ultravioletiem stariem, tikmēr smalka deguna daļa piešķirs tām īpašu “odziņu”.

  Izceliet savu stilu ar dažādām ietvara krāsām un lēcu pārklājumiem, ieskaitot zaļo, brūno un pelēko.

  Ražotājs: Luxottica (Itālija)
  Kolekcija: Ray-Ban
  Materiāls: Neilons

 • Marc Jacobs Logo
  IETVARI

  Marc Jacobs 297

  169€

  Marc Jacobs 297 ir veidots kā unisex ietvars atspoguļo mūsdienīgo stili, pārdomāti sajaucot kopā eleganci un sportisko iedvesmu. Ietvara frontālā daļa izgatavota no spilgta acetāta materiāla, drosmīgi pasvītrojot retro stilu.

  Ražotājs: Safilo (Itālija)
  Kolekcija: Marc Jacobs
  Materiāls: Acetāts

 • SAULESBRILLES

  Ray-Ban RB3016 Clubmaster

  169€

  Ray-Ban RB3016 Clubmaster saulesbrilles ir mūžīgā retro klasika. 50. gados iedvesmotais un nepārprotamais Ray-Ban Clubmaster dizains piemērots kultūras intelektuāļiem, kas ir gatavi vadīt mainīgo rītdienu.

  Izvēloties ikoniskās Clubmaster saulesbriļļu dizainu melnos vai brūnos ietvaros ar kristāl-zaļām lēcām, Jūs vienmēr paudīsiet savu skaidru nostāju.

  Ražotājs: Luxottica (Itālija)
  Kolekcija: Ray-Ban
  Materiāls: Acetāts, metāls

 • Stainless Logo
  IETVARI

  Stainless 30

  49€

  Izturīgs un viegls vīriešu briļļu ietvars no nerūsējošā tērauda ar klasisku un racionālu dizainu komfortablai nēsāšanai.

  Ražotājs: Dunelm Optical (Lielbritānija)
  Kolekcija: Stainless
  Materiāls: Nerūsējošais tērauds

 • IETVARI

  Paul Costelloe 5223

  119€

  Izteiksmīgs taisnu līniju un moderns ietvars no Paul Costelloe kolekcijas, pieejams pārsteidzošā zebras un greznā leoparda apdrukā.

  Ražotājs: Dunelm Optical (Lielbritānija)
  Kolekcija: Paul Costelloe
  Materiāls: Acetāts, metāls

 • Clark Logo
  IETVARI

  Clark 1129

  89€

  Smalks acetāta ietvars ar saulesbriļļu polarizētu uzliku. Spēja viegli pārslēgties no ikdienas brillēm uz saulesbrillēm mazāk nekā sekundes laikā nav tikai ērtība, tā ir patiesa nepieciešamība.

  Ražotājs: Trevi Coliseum (Itālija)
  Kolekcija: Clark
  Materiāls: Acetāts

 • Clark Logo
  IETVARI

  Clark 1106

  69€

  Skaistums un kvalitāte ir apvienojušies, radot unikālu pieredzi ar Clark briļļu ietvaru.

  Ražotājs: Trevi Coliseum (Itālija)
  Kolekcija: Clark
  Materiāls: Metāls

 • Clark Logo
  IETVARI

  Clark 1144

  89€

  Skaistums un kvalitāte ir apvienojušies, radot unikālu pieredzi ar Clark briļļu ietvaru.

  Ražotājs: Trevi Coliseum (Itālija)
  Kolekcija: Clark
  Materiāls: Metāls

 • Coliseum Logo
  IETVARI

  Coliseum CL200

  99€

  Romantisma un futūrisma dvesma Coliseum kolekcijas briļļu ietvarā, rūpīgi izgatavoti no augstvērtīgiem materiāliem un pēc jaunākās tehnoloģijas.

  Ražotājs: Trevi Coliseum (Itālija)
  Kolekcija: Coliseum
  Materiāls: Metāls, acetāts

 • Lightec Logo
  IETVARI

  Lightec 30103L

  189€

  Viegls un elegants ietvars, kurš atspoguļo Lightec kolekcijas uzsvaru uz tehnoloģiju un ergonomiku. Smalkas metāla līnijas un minimālisms.

  Ražotājs: Marius Morel (Francija)
  Kolekcija: Lightec
  Materiāls: Metāls

 • Koali Logo
  IETVARI

  Koali 20029K

  189€

  Dabas iedvesmots sievišķīgs un izsmalcināts ietvars no Koali kolekcijas. Retro stils ar atturīgi uzsvērtu augšējo līniju.

  Ražotājs: Marius Morel (Francija)
  Kolekcija: Koali
  Materiāls: Metāls

 • OGA Logo
  IETVARI

  Oga 10040O

  169€

  Funkcionāls un mūsdienīgs ietvars ar vīrišķības garu, kas veidots no augstvērtīgiem materiāliem. Dizaineri smēlušies iedvesmu Skandināvijas motīvos piešķirot katrai detaļai un krāsai īpašu nozīmi.

  Ražotājs: Marius Morel (Francija)
  Kolekcija: Oga
  Materiāls: Metāls

 • Biofinity Logo
  VIENA MĒNEŠA KONTAKTLĒCAS

  Biofinity (6 lēcas)

  54€ 35,10€

  Biofinity viena mēneša silikonhidrogēla kontaktlēcas ir īpaši mīkstas un elastīgas, kuras nodrošina dabisku mitrināšanu un augstu nēsāšanas komfortu.

  Ražotājs: CooperVision (ASV)
  Lietošanas ilgums: viens mēnesis
  Nēsāšanas režīms: 12 – 14 st. dienā

  Pērkot vienu kontaktlēcu iepakojumu Jūs saņemsiet 20%, bet divus vai vairāk iepakojumus 35% atlaidi.

  - 0%

  18€

  2 lēcas

  - 20%

  21,60€

  3 lēcas

  - 35%

  35,10€

  6 lēcas

 • DIVU NEDĒĻU KONTAKTLĒCAS

  Acuvue Oasys (12 lēcas)

  72€ 46,80€

  Avuvue Oasys with HydraClear Plus ir divu nedēļu silikonhidrogēla kontaktlēcas, kuras nodrošina augstu skābekļa caurlaidību un mitrinošo efektu.

  Ražotājs: Johnson & Johnson (ASV)
  Lietošanas ilgums: 2 – 4 nedēļas
  Nēsāšanas režīms: 12 – 14 st. dienā

  Pērkot vienu kontaktlēcu iepakojumu Jūs saņemsiet 20%, bet divus vai vairāk iepakojumus 35% atlaidi.

  - 0%

  12€

  2 lēcas

  - 20%

  28,80€

  6 lēcas

  - 35%

  46,80€

  12 lēcas

 • VIENAS DIENAS KONTAKTLĒCAS

  Acuvue Oasys 1-Day (60 lēcas)

  78€ 50,70€

  Avuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe ir vienas dienas silikonhidrogēla kontaktlēcas, kuras nodrošina stabilu asaru plēvīti un sniedz komfortu prasīgos dienas apstākļos.

  Ražotājs: Johnson & Johnson (ASV)
  Lietošanas ilgums: viena diena
  Nēsāšanas režīms: 12 – 14 st. dienā

  Pērkot vienu kontaktlēcu iepakojumu Jūs saņemsiet 20%, bet divus vai vairāk iepakojumus 35% atlaidi.

  - 0%

  2,60€

  2 lēcas

  - 20%

  31,20€

  30 lēcas

  - 35%

  50,70€

  60 lēcas

 • Blackfin
  SAULESBRILLES

  Blackfin Seal Rock

  229€

  Itāļu dizains un japāņu tehnoloģijas – vieglas, komfortablas un spilgtas titāna saulesbrilles no Blackfin kolekcijas.

  • Tīra titāna ietvars
  • Īpaši elastīgi aizauši
  • Anti-alerģisks un niķeli nesaturošs

  Ražotājs: Pramaor Srl (Itālija)
  Kolekcija: Blackfin
  Materiāls: Titāns

  Prece pieejama:
  Rīga, Tērbatas iela 16/18, t. 67 228 051

 • Blackfin
  IETVARI

  Blackfin Elliott Key

  189€

  Itāļu dizains un japāņu tehnoloģijas – viegli, komfortabli un spilgti titāna ietvari no Blackfin kolekcijas.

  • Tīra titāna ietvars
  • Īpaši elastīgi aizauši
  • Anti-alerģisks un niķeli nesaturošs

  Ražotājs: Pramaor Srl (Itālija)
  Kolekcija: Blackfin
  Materiāls: Titāns

  Prece pieejama:
  Rīga, Tērbatas iela 16/18, t. 67 228 051

 • Shopping cart

  close
  Scroll To Top

  Pieraksties uz redzes pārbaudi un ietaupi savu laiku

  Izvēlies sev tuvāko veikalu, zvani pa norādīto tālruni vai raksti epastu un pieraksties redzes pārbaudei sev ērtā laikā.

  Pakalpojumu cenas:

  • Redzes pārbaude, pasūtot brilles - 7€
  • Redzes pārbaude, nepasūtot brilles - 15€
  • Pirmreizējā redzes pārbaude kontaktlēcām - 20€
  • Atkārtota redzes pārbaude kontaktlēcām - 7€

  Rīgā Melīdas ielā 11 un Jelgavā Uzvaras ielā 3, pasūtot brilles, redzes pārbaude BEZ MAKSAS.

  Bruno Optika 120x120

  Rīga, Tērbatas iela 16/18

  t. +371 67 228 051
  terbatas@brunooptika.lv
  P. - Pk. 10:00 - 18:00
  S., Sv. slēgts

  Cobergs Square 120x120

  Rīga, Melīdas iela 11

  t. +371 67 344 688
  melidas@cobergs.lv
  P. - Pk. 10:00 - 18:00
  S., Sv. slēgts

  Cobergs Square 120x120

  Rīga, Marijas iela 23

  t. +371 67 280 501
  marijas@cobergs.lv
  P. - Pk. 10:00 - 18:00
  S., Sv. slēgts

  Cobergs Square 120x120

  Jelgava, Uzvaras iela 3

  t. +371 630 27 630
  jelgava@cobergs.lv
  P. - Pk. 10:00 - 18:00
  S., Sv. slēgts

  Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.